تجهیزات ساخت و مونتاژ

این واحد شامل 4 ایستگاه تولیدی میباشد که شامل واحدهای :
1. برش
2. فرمینگ
3. جوش و مونتاژ
4. عملیات تکمیلی
در مجموع با ظرفیت تولیدی 2000 تن سالیانه قادر است تا مجموعه ای از ترکیب آلیاژی محصولات با حفظ شرایط محیطی تولید نماید بخش جوش و مونتاژ با بهره گیری از تکنولوژی های جوشکاری اوربیتال و پلاسمای اتوماتیک وزیر پودری به اضافه سایر تکنولوژی های مرسوم برای جوشکاری های آلیاژی مجهز شده است در ایستگاه برش توان برشکاری تا ضخامت های 70 میلیمتر به روشهای پلاسما انجام میپذیرد و سایر روش های برشکاری تماما پیشبینی شده است فرمینگ قطعات برای ساخت عدسی های ELIPTICAL تا ضخامت های 40 میلیمتر و گسترده 6000 میلیمتر و HEMESPHERICAL تا ضخامت 60 میلیمتر و گسترده 3000 میلیمتر انجام میپذیرد و نورد بدنه در حداقل قطر 1500 میلیمتر تا ضخامت 40 میلیمتر امکان پذیر میباشد در ایستگاه عملیات تکمیلی شامل آماده سازی سطوح به روش های سند بلاست / شستوشوی سطوح Stainless عملیات رنگ کاری تست و تحویل نهایی پیشبینی شده است

Image
Pos Machine QTY
1 15mm thickness, max, capacity 3.5 m dia. ,Flanging machine 1
2 40mm thickness, max .capacity 6 m dia. , flanging machine 1
3 Maus tube to tubesheet automatic welding machine 1
4 Maus tube to tubesheet automatic expanding machine 1
5 Hyper term brand automatic sheet metal cutting controller (for plasma and flame cutting torch)س 1
6 Migatronic and Esab Brands plasma Cutting machine,Kejleberg 5
7 CNC plasma & flame Cutting machine 1
8 Flames Cutting machine 5
9 Plasma & flame dished head edge preparation 1
10 GMAW welder 3
11 Migatronic automatic GTAW and plasma welding machine for sheet matals with u to 3 meters width 1
12 Migatronic automatic rotating Arc Welding machine 1
13 SMAW, GMAW, Plasma, Miller welding unit for GTAW, Kara, Migatronic 30
14 Spot welder 1
15 Plate rolling Machines in 4 sizes with 3 and 4 rollers and 2.5m working width for rolling up to 30 mm thick plates 4
16 200 and 70 tones Hydraulic presses,1000 3
17 Pneumatic crankshaft press (40 and 25 tones) 3
18 Acid washing and sandblast equipment, Polishing tools 3
19 Pipe band saw machine 1
20 Pipe beveller machine 1
21 Deburring machine 1
22 Overhead crane (5 ton + 2.5 ton) 4
23 Sheet bending machine 1
24 Pipe bending machine 1
25 Circular cutting machine 1
26 Tractor (20 ton) 1
27 Air-Compressor (Electric and diesel) 4
28 Wood working machineries Complete set
29 Lift truck(10ton) 3
30 Tifor (hand crane) 3 ton 7
31 Metabo Grinding machine 40
32 Tube bending machine 3
33 Rectifire 630 15
34 Aluminum Welding machine W420 6
35 Bed & Boom (for Sub marge Welding) 2
Pos. Device Name Manufacturer Purpose
1 Ultrasonic Test Krautkramer (digital USN 50) Thickness measurement and weld inspection
2 Magnetic Particular Test Karl deutsch Ferritic welds inspection
3 Viewer KDE Interpretation of radiography films
4 Densitometer PDA-100 Konicaminolta Specified of density radiography films
5 Surface Texture Measurement Surtronic 3+ Roughness measurement
6 Thickness measurement Elcometer Paint Layers thickness measurement
7 Hardness measurement Koopa Hardness of metal measurement
8 Coating Thickness Meter Elcometer Masurement of dry films thickness
9 Dark Room - -
10 Penetrant Liquid Test Magna Flux Cleaner and developer for weld inspection. , penetrant
11 Gauge Block - Calibration of caliper and micrometer.(0.5-500mm)
12 Thermal Pen Tempil Range from 125 to 700 degree centigrade
13 Digital Thermometer Hunyoung -
14 Micrometer - 0-2000 mm
15 Calipers - 0-2000 mm
16 Vacuum pump - -.8 bar
17 Hydro test Pump - Up to 200 bar
18 Multi meter Hioli -
19 Tempature Indicating Crayon Tempstik 66~ 427