0

سطح نهایی تولید 12000 متر مربع

0

ظرفیت تولید 2000تن سالیانه

0

کارکنان 250 نفر