تجهیزات  DRI(واحد احیای مستقیم)

شامل مجموعه محصولات شفت فرنیس،هیت ریکاوری و ریفورمر می باشد.

DishEnd

 

 

 

Heat Recovery