تجهیزات آنی لینگ

شامل مجموعه دیف یوزر،استیل ورک،ایمپلر،پروتکشن بل و اینرکاور می باشد.

پروتکشن بل: این تجهیز با مواد S.S309s از جمله نخستین تولیدات شرکت تقطیران است. Protection با شکل خاص خود در کوره های آنیل ورق کاربرد دارد. تجهیز تولیدی به نحو مطلوب جایگزین مشابه خارجی گردیده است. روکش داخلی Protection Bell با نام Inner Cover با فرایند ویژه، طراحی و تولید می گردد.

Protection Bell