پکیج رزین و پینت

شامل مجموعه ری اکتور، میکسر،بویلر،کاندنسر،سپریتور،بلندر،هوپر،تانکر،فیلتر،اسکریوکانویر می باشد.

رآکتور و میکسر: شرکت تقطیران کاشان از آغاز فعالیت تا کنون با ساخت انواع راکتور و میکسر در شرکتهای رنگ، رزین و پتروشیمی موفق به کسب تجارب ارزنده ای گردیده است، تشریک مساعی با شرکت اکاتو آلمان در راکتور های پتروشیمی ایام و شرکت آندریتز اتریش در میکسر های کاغذ غرب و مراغه و رضایت ایشان از همکاری انجام گرفته بیانگر توانمندی شرکت می باشد.

تجهیزات انتقال مواد(Screw Conveyor): از جمله تجارب موفق شرکت، ساخت Screw با قطر و طول متنوع، بدنه به اشکال U و استوانه ای با جنس های مختلف و هسته اصلی از لوله و شفت قابل ساخت می باشد. ویژگی مهم این تجهیز قابلیت ماشینکاری پس از مونتاژ در قسمت Screw می باشد، که باعث ایجاد کیفیت مناسب تجهیز گردیده است. از نمونه های این تجهیز، ساخت انواع Screw conveyor جهت صنایع کاغذ غرب و مراغه، تحت نظارت مستقیم فوگلبوش اتریش و با تأ ییدیه کیفیت مناسب از این شرکت اروپایی می باشد.

Reactor