انگلیسی

ساخت و نصب در محل سایت

نصب

ما اعتماد شما را در کل چرخه پروژه از مشاوره و طراحی تا ساخت و نظارت کافی از محاسبات تا تامین مدارک فنی اجرایی در مراحل نصب و راه اندازی جلب می نماییم قطعا پشتیبانی و نظارت بر نصب با شناختی که شرکت سازنده بر تجهیزات دارد این امکان را ایجاد می نماید تا کمترین ریسک در مرحله نصب و بالاترین اطمینان از قرارگیری و راه اندازی تجهیزات را همراه داشته باشد.

ساخت در محل سایت کارفرما

به دلیل محدودیت های پیشبینی نشده در حین بهره برداری و یا احداث در محل سایت کارفرما گاها نیاز به اجرای فرآیندهای ساختی در محل کارخانه ها میباشد لذا بدین ترتیب امکانات ساخت در محل و مکانیزمهای کنترال اجرا و کنترل کیفیت را ایجاد شده اند.

لطفا شکیبا باشید