انگلیسی

رکوپراتور

رکوپراتور از تجهیزات کلیدی واحد های احیا میباشد

اطمینان از کارکرد مدام و بدون خطای این تجهیزات میتواند تضمینی بر تداوم تولید و عدم توقف باشد.

کیفیت عملکرد تجهیزات فرآیندهای حاصل تجمع کیفی مراحل طراحی ، تدارکات و ساخت میباشد. تجربه در ساخت و شناخت منابع معتبر تدارکاتی در کنار راه حل های تامین کیفی از یک سو و دانش بنیادی در طراحی سیستمهای رکوپراتور تضمینی براین کیفیت می باشد.

ما شمارو در کلیه محدوده های احداث و پشتیبانی مربوط به تجهیزات رکوپراتور صنایع احیا مستقیم پشتیبانی میکنیم.

از مهمترین مزیت های طراحی سیستم رکوپراتور در شرکت تقطیران طراحی up-side down میباشد که در خصوص کوتاه کردن زمان و هزینه نصب و تعمیرات بسیار موثر است:

 • مجموعه رکوپراتور بر روی structure مجزا قرار میگیرد تا دسترسی های آسان تری فرآهم نماید
 • مجموعه تمامی داکتهای هوا از ناحیه زیرین casing متصل میشوند که امکان کنترل و تعمیرات را بسیار آسان تر کرده است.
 • نصب و خارج کردن باندلها تنها با باز کردن اتصالات داکتها از ناحیه بالای casing ممکن میشود تا زمان تعمیرات را به حداقل ممکن برساند.

محدوده های تامین این شرکت در سیستم های رکوپراتور شامل موارد زیر میباشد :

 • Combustion air heater
 • Feed gas heater
 • Process natural gas preheater
 • Furnace natural gas and fuel gas Preheater
 • Steam generator (HYL, PERED Process)
 • Steam superheater (HYLIII Process)
 • Top gas heater (HYL III Process)
 • Engineering of interconnecting pipes
 • Engineering of additional equipment(Process gas mixer, dilution air mixer, ejector stack, etc.)

مهندسی پایه و تفصیلی دراین تجهیزات بر اساس اطلاعات ورودی از جریان فرآیند به ترتیب زیر صورت میگیرد:

 • Thermal design
 • Mechanical design
 • Numeric modeling
 • Value engineering
 • CFD modeling
recuperator equipment

مهندسی تکمیلی در خصوص رکوپراتور شامل مجموعه casing ,bundle به نحوی صورت میگرد که پوشش کاملی برای تمامی محدوده های مهندسی ایجاد شود که میتوان بخشی از آن را در موارد زیر اشاره کرد:

 • Basic and detail engineering of casing
 • Basic and detail engineering of refractory
 • Detail design of the interconnecting pipework
 • Engineering of steel structure
 • Engineering of ducts within the battery limit

خدمات ارایه شده این شرکت در محدوده رکوپراتورها را میتوان به ترتیب زیر عنوان کرد :

 • بازنگری مهندسی ( engineering review )
 • بهبود سطوح حرارتی باندلها
 • تامین باندلهای یدکی با مهندسی به روز
 • ارتقا متریال به کاربرده شده بر اساس آخرین پیشرفتهای متالوژی
 • بازدید دوره ای در مراحل توقفات سر د و گرم و کنترل وضعیت سلامت باندلها
 • ارایه مستندات تعمیرات و نگهداری رکوپراتور
 • آموزش پرسنل بهره بردار در جهت کنترل های دو ره ای و نظارت های کیفی
لطفا شکیبا باشید