انگلیسی

سیستم

در ساختار اجرایی شرکت تقطیران تلاش شده است تا سیستم مدیریت و کنترل پروژه در تمامی فازهای برآورد و ارزیابی فنی پروژه های ورودی تا تدارکات کالا و ساخت و خدمات بلند مدت حاکم باشد

از این رو مکانیزم های ارزیابی پروژه در چهارچوب نرم افزار های ایجاد شده مبنای عملکردی در اجرای پروژه ها قرار میگیرد

ایجاد نرم افزار های تخصصی مانیتورینگ و مدیریت اطلاعات به صورت یکپارچه از مراحل تخصیص و سفارش مواد مطابق بر پارت لیست قطعات هرمحصول ، تا هدایت احکام تولیدی بر اساس برنامهخ زمان بندی پروژه فرآهم مینماید.

نرم افزار های اختصاصی ایجاد شده:

  • نرم افزار OPC : این نرم افزار فرآیند تکنولوژی ساخت هر محصول را مطابق شرایط سخت افزاری موجود طراحی و برنامه ریزی مینماید
  • نرم افزار مانیتورینگ: مدیریت منابع ،تخصیص و سفارش مواد مصرفی و هدایت تولید بر اساس برناه زمانبندی شده کلان پروژه درمحیط این نرم افزار اجرا می گردد.
  • نرم افزار MIS:این نرم افزار قابلیت پیگیری فرآیندهای تدارکات کالا ، ساخت و مهندسی را به صورت یکپارچه در اختیار کاربر قرار می دهد .
لطفا شکیبا باشید